O szkole

O NAS, NASZA MISJA, TYPY SZKÓŁ w ZSB, BAZA, PATRON I HYMN SZKOŁY

O nas ...

   

____Zespół Szkół Budowlanych przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu istnieje już ponad 50 lat.
W tym okresie "Budowlanka z Grabiszyńskiej", bo tak o nas mówią, stworzyła swoją ciekawą historię
i wypracowała wiele tradycji.
Młodzież podejmująca u nas naukę może liczyć, między innymi, na solidne przygotowanie
w zakresie rysunku odręcznego i technicznego, geometrii wykreślnej jak również na poznanie nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnym budownictwie .
Rzetelna wiedza i szereg umiejętności zdobywanych przez naszych absolwentów, zapewniają im możliwości podjęcia dalszej nauki na wyższych uczelniach na kierunkach budowlano-architektonicznych, a tym samym bardzo dobry start w dorosłe życie.
Ponadto w tej szkole nauczyciele z pewnością właściwie pełnią swoja rolę gdyż pamiętają o tym,
że trzeba być przyjacielem młodych ludzi i umieć rozbudzać i zaspokajać ciekawość intelektualną.


W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH dużo uwagi poświęca się działaniom
opiekuńczo - wychowawczym takim jak:

• Wspieranie rozwoju indywidualnego ucznia:
o poznanie młodzieży jej potrzeb, problemów, zainteresowań, uzdolnień poprzez rozmowy
__indywidualne, ankiety, stałą obserwację działań i zachowań,
o odkrywanie możliwości ucznia - predyspozycji, talentów (bogata oferta konkursów zawodów,
__imprez wewnątrz i poza szkolnych),
o organizacja zajęć integracyjno - adaptacyjnych w formie warsztatów z udziałem wychowawcy
__i pedagoga,
o wprowadzenie okresu ochronnego dla młodzieży (diagnozowanie wiedzy bez wystawiania ocen
__niedostatecznych, zachęcanie do wyrównania braków, organizowanie pomocy najsłabszym),
o pomoc w samopoznaniu, samoocenie, w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych
__i radzeniu sobie ze stresem poprzez udział młodzieży w cyklicznych zajęciach warsztatowych,
o organizowanie dla młodzieży wspólnych wyjść klasowych do miejsc kultury
__(kino, teatr, filharmonia),
o obejmowanie opieką indywidualną uczniów zagrożonych nałogami, społecznie
__nieprzystosowanych, mających szkolne niepowodzenia.


• Wdrażanie do samorządności:
o rozwijanie takich postaw i zachowań które pozwolą młodemu człowiekowi funkcjonować w grupie,
o kształtowanie umiejętności słuchania, komunikowania się,
o rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
o wpajanie postaw altruistycznych,
o uświadamianie zagrożeń płynących z braku tolerancji,
o wyłącznie młodzieży w większym stopniu do samorządowego kierowania życiem szkoły
__( gazetka szkolna, wycieczki szkoleniowe SU).


• Wychowanie prozdrowotne - promowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie profilaktyki uzależnień:
o prowadzenie edukacji zdrowotnej w formie pogadanek, prelekcji, warsztatów dla uczniów i rodziców
__na temat zagrożeń zdrowotnych, uzależnień (zajęcia prowadzone przez przeszkolonych
__odpowiednio pracowników szkoły oraz przez osoby z zewnątrz: Sanepid, Wydział Zdrowia itp.),
o promowanie zdrowego stylu życia poprzez akcje plakatowe, wystawki, konkursy,
o propagowanie modelu aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez propagowanie turystyki, zajęć
__rekreacyjnych, sportowych,
o udzielanie fachowego doradztwa w zakresie profilaktyki i uzależnień kierowanie do ośrodków
__socjoterapeutycznych i poradni specjalistycznych

Działalność opiekuńczo - wychowawcza przynosi widoczne efekty - uczniowie odnoszą sukcesy w kolejnych edycjach konkursu "8 Wspaniałych", jako wolontariusze uczestniczą w "Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy", chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych.


W szkole istnieje również wewnętrzny system warunkujący bezpieczeństwo osobom znajdującym się na terenie szkoły:
• Osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są nosić identyfikatory pełniące rolę karty
__magnetycznej oraz karty bibliotecznej.
• Osoby wchodzące z zewnątrz odnotowywane są w "zeszycie wejść" i otrzymują identyfikatory.
• Pełnione są dyżury przez nauczycieli i uczniów.
• W czasie przerw szkoła jest zamknięta. Uczniowie przebywaj ą na terenie placówki
__(w budynku lub na boisku szkolnym).
• W szkole zatrudnieni są pedagog szkolny oraz pielęgniarka.
• Na pierwszym zebraniu we wrześniu, rodzice otrzymuj ą odpowiednią wiedzę oraz materiały
__dotyczące możliwości przeciwdziałania narkomanii i adresy instytucji udzielających stosownej
__pomocy.


Prowadzimy również ciekawe zajęcia pozalekcyjne:
• SKS: piłka koszykowa, siatkowa, ręczna, nożna, tenis stołowy oraz zajęcia rekreacyjne
_prowadzone w 2 salach gimnastycznych i siłowni
• Klub Turystyczno Krajoznawczy: wyjazdy sobotnie i sobotnio-niedzielne w góry
• Koło Komputerowe: 2 sale komputerowe z dostępem do internetu
• Grupowe wyjścia do kina, teatru i filharmonii
• Koła przedmiotowe (rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, reklama, projektowanie wnętrz,   renowacja elementów architektury)
• Szkolne Sowarzyszenie Ekologów

 

 

Misja Zespołu Szkół Budowlanych

   

____Misją Zespołu Szkół Budowlanych jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr dla budownictwa. Wyposażamy młodych ludzi w rzetelną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im stać się bardzo dobrymi specjalistami w zawodach branży budowlano - geodezyjnej, poszukiwanymi
w całym kraju, Europie i na świecie.

Dążymy do tego aby absolwent Zespołu Szkół Budowlanych poruszał się bardzo swobodnie i pewnie w obszarze nowoczesnych technik i technologii budowlanych, technologii informatycznych a także rozwinął umiejętności językowe oraz interpersonalne w takim stopniu, aby rynek pracy stał przed nim otworem a nawet o niego zabiegał.

Oprócz bardzo dobrego przygotowania zawodowego nasza szkoła zapewnia uzyskanie kompetencji koniecznych do podjęcia dalszego kształcenia na wyższych poziomach edukacyjnych zarówno
w kraju, jak i poza jego granicami.

Ponadto Zespół Szkół Budowlanych upatruje swoją misję także w tworzeniu swoim uczniom
i wychowankom optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości w bezpiecznym
i przyjaznym środowisku. Promujemy rozwój indywidualności twórczych, samodzielności myślenia
i sprawności działania.


W Naszej Szkole uczniowie stają się świadomymi Obywatelami, Polakami, Europejczykami, osiągają w niej taką wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym mogą iść przez życie pewnie i zawsze z podniesioną głową. Działamy dla dobra publicznego, dla twórczego rozwoju osobowości jednostki, grupy a także dla szerszych społeczności. Budujemy środowisko pełne zrozumienia, szacunku
i współpracy, w którym członkowie społeczności szkolnej wzajemnie się wspierają.

Wpajamy naszym wychowankom system wartości etycznych i moralnych. Przygotowujemy do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym. Budzimy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno.

 

Szkoły w ZSB

Technikum nr 11 - technik budownictwa

 

I. Informacje ogólne:

czas trwania nauki: 4 lata
zawód: technik budownictwa
Języki obce: angielski i niemiecki

 

II. Informacje dotyczące zawodu:

W naszej szkole nauczysz się:
• analizować dokumentację budowlaną budynków,
• organizować różne roboty budowlane,
• projektować wybrane elementy konstrukcyjne,
• stosować nowoczesne technologie z zakresu budownictwa,
• wykonywać prace kosztorysowe,
• praktycznie stosować zdobytą wiedzę i umiejętności podczas praktyki na terenie warsztatów szkolnych i w różnych firmach budowlanych.

III. Zdobycie kwalifikacji zawodowych:

Zmniejszono ilość egzaminów zawodowych-egzaminy tylko z dwóch kwalifikacji  !!!

W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia następujących kwalifikacji:
BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych.
BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Pozytywne zdanie poszczególnych kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu technika budownictwa. Dyplom technika budownictwa wydawany w języku polskim i angielskim
honorowany jest w krajach Unii Europejskiej.

Technik budownictwa może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budowy dróg po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji BD.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych oraz BD.25  Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.
Technik budownictwa może również uzyskać tytuł  technik dróg  kolejowych i obiektów inżynieryjnych
po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji  i  BD.23  Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych i   BD.24. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania.

IV. Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych
będziesz mógł podjąć pracę na przykład w:
• firmach budowlanych na terenie Polski i za granicą,
• działach technicznych administracji i spółdzielni mieszkaniowych,
• handlu materiałami budowlanymi,
• lub prowadzić własną firmę o profilu budowlanym.

V. Informacje dodatkowe:

W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia
certyfikatów z obsługi programów komputerowych np.
• wspomagających projektowanie AUTOCAD,
• do kosztorysowania Norma Pro.
• w zakresie nowoczesnych technologii wykończenia wnętrz Knauff.

W klasie pierwszej w zawodzie Technik budownictwa można wybrać specjalizację: projektowanie i aranżacja wnętrz

Specjalizacja: projektowanie i aranżacja wnętrz od 1 września 2018r.

                                                                     NOWOŚĆ !!!

Zapraszamy do współpracy przy kreatywnym zmienianiu przestrzeni wokół nas. Pomożemy Ci rozwijać Twoją wyobraźnię i wrażliwość plastyczną . Nauczysz się posługiwać  programami komputerowymi do rysowania wnętrz , architektury i mebli, będziesz także doskonalił warsztat rysunku odręcznego i malarstwa.

Podczas zajęć poznasz podstawy projektowania aranżacji przestrzeni poprzez kolor, światło i formę z uwzględnieniem efektów iluzjonistycznych i estetycznych. Dowiesz się jak tworzyć wystawy, ekspozycje i projekty mebli, jak budować nastrój poprzez właściwą grę światłem i kolorem .Dowiesz się jakie są zasady i etapy procesu inwestycyjnego od  koncepcji do realizacji.

Poznasz aktualne trendy w projektowaniu wnętrz i designie. Praktyczne umiejętności będziesz mógł wykorzystać zajmując się powiązanymi zagadnieniami z obszaru reklamy i marketingu. Zdobędziesz umiejętność przekazywania swoich pomysłów i projektów w sposób czytelny i przekonujący.

Korzystając z doświadczenia wysoko wykwalifikowanej kadry będziesz dobrze przygotowany do przyszłej pracy i kierunkowych studiów.

 

 

   

 

Technikum nr 11 - technik geodeta

 

I. Informacje ogólne:

czas trwania nauki: 4 lata
zawód: technik geodeta
języki obce: angielski i niemiecki

 

W klasie pierwszej w zawodzie Technik geodeta można wybrać specjalizację: Geodezja i topografia  wojskowa

Specjalizacja: Geodezja i topografia  wojskowa od września 2017r

 

II. Informacje dotyczące zawodu:

W naszej szkole nauczysz się:
• wykonywać pomiary sytuacyjne i wysokościowe,
• opracowywać mapy i profile terenu,
• obsługiwać sprzęt geodezyjny,
• wykonywać opracowania geodezyjne projektów,
• wykonywać pomiary kontrolne obiektów budowlanych i urządzeń technicznych,
• zakładać i aktualizować kataster nieruchomości,
• wykonywać prace geodezyjne związane z gospodarką nieruchomościami,
• praktycznie stosować zdobytą wiedzę i umiejętności podczas ćwiczeń terenowych
i praktyki zawodowej w firmach geodezyjnych.

 

III. Zdobycie kwalifikacji zawodowych:

Zmniejszono ilość egzaminów zawodowych z trzech do dwóch !

W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia następujących kwalifikacji:
BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych,  wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.
BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Pozytywne zdanie poszczególnych kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu technika geodety.
Dyplom technika geodety wydawany w języku polskim i angielskim honorowany jest
w krajach Unii Europejskiej.

 

IV. Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych
będziesz mógł podjąć pracę na przykład w:
• firmach geodezyjnych na terenie Polski i za granicą,
• administracji państwowej i samorządowej, wojsku,
• firmach geodezyjnych, budowlanych, drogowych, kolejowych, melioracyjnych, budownictwie wodnym, telekomunikacyjnym i w rolnictwie,
• prowadzić własną firmę o profilu geodezyjnym

• firmach zajmujących się wyceną i obrotem nieruchomości, planowaniem przestrzennym  

 

 

V. Informacje dodatkowe:

Podczas edukacji uczeń nabędzie wiadomości i umiejętności z zakresu:

1.     Orientacji w terenie przez określenie stron świata w terenie bez mapy (prace z kompasem, busolą).

 

2.     Analizowania map geodezyjnych w tym map wojskowych (topograficznych).

 

3.   Obsługiwania nowoczesnych elektronicznych instrumentów geodezyjnych współpracujących z siecią

       satelitarną   (GNSS) do zbierania danych terenowych.

 

4.     Analizowania zdjęć lotniczych i satelitarnych jako źródła danych o położeniu szczegółów terenowych.

 

5.    Wykonywać pomiary terenowe, a następnie na podstawie zebranych wyników opracowywać mapy w 

       formie  analogowej i numerycznej,

 

6.    Wykonywania obliczeń niezbędnych do opracowań wyników pomiarów, oraz danych z materiałów

       archiwalnych z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

 

7.    Opracowania map sytuacyjno-wysokościowych – kartowanie (ręcznie i komputerowe)

 

8.     Kształtowania właściwej postawy obywatelskiej.

 

 

 

 

Technikum nr 11 - technik renowacji elementów architektury

 

I. Informacje ogólne:

czas trwania nauki: 4 lata.
zawód: technik renowacji elementów architektury
języki obce: angielski i niemiecki.

II. Informacje dotyczące zawodu:

W naszej szkole nauczysz się:
• wykonywania oraz renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury,
• wykonywania renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich,
• wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych,
• stosować nowoczesne technologie z zakresu renowacji,
• organizowania i realizacji prac renowatorskich.,
• praktycznie stosować zdobytą wiedzę i umiejętności podczas praktyki na terenie warsztatów szkolnych i w różnych f
irmach budowlano-remontowych oraz pracowniach konserwacji zabytków.

III. Zdobycie kwalifikacji zawodowych:

Zmniejszono ilość egzaminów zawodowych-z trzech do dwóch!

W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia następujących kwalifikacji:
BD.26  Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych.
BD.27  Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

Pozytywne zdanie poszczególnych kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu technika renowacji elementów architektury. Dyplom technika renowacji elementów architektury wydawany w języku polskim i angielskim
honorowany jest w krajach Unii Europejskiej.

IV. Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych będziesz mógł podjąć pracę na przykład w:
• firmach budowlano-remontowych na terenie Polski i za granicą,
• pracowniach konserwacji zabytków na terenie Polski i za granicą,
• lub prowadzić własną firmę o profilu budowlano-remontowo-renowacyjnym lub renowacyjno-sztukatorskim

V. Informacje dodatkowe:

W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia dodatkowych wiadomości i umiejętności poprzez udział w szkoleniach z zakresu nowoczesnych technik renowacyjnych  i prezentacjach technik konserwatorskich

Ponadto możesz zdobyć  certyfikaty z obsługi programów komputerowych, np.
• wspomagających projektowanie AUTOCAD,
• do kosztorysowania Norma Pro.
• w zakresie nowoczesnych technologii wykończenia wnętrz

 

 

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 

 

zawód:  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

I. Informacje ogólne:

Czas trwania nauki: 3 lata
Język obcy: niemiecki

II. Informacje dotyczące zawodu:

W naszej szkole nauczysz się:
• podstawowych robót murarskich,
• zabudowy wnętrz w technologiach suchych,
• wykonywania powłok malarskich i tapetowania,
• wykonywania różnych rodzajów tynków,
• poznasz rodzaje okładzin do wykończenia powierzchni elementów budynku i sposoby ich wykonywania,
• poznasz metody dociepleń budynków i sposoby ich wykonywania,
• poznasz rodzaje stolarki okiennej i drzwiowej,
• zapoznasz się z rodzajami innych wyrobów stolarki budowlanej jak np. meble wbudowane,
• nauczysz się wykonywania różnych rodzajów podłóg,
• poznasz zakres remontów budynków obejmujących naprawy elementów wykończeniowych
i wchodzących w zakres ich modernizacji.

III. Zdobycie kwalifikacji zawodowych:

Zmniejszono liczbę  egzaminów zawodowych  z trzech do jednego !!!!

W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość
zdobycia następujących kwalifikacji:

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Pozytywne zdanie poszczególnych kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu Montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Dyplom wydawany w języku polskim i angielskim honorowany jest a krajach Unii Europejskiej.

IV. Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych
będziesz mógł podjąć pracę na przykład w:
• firmach budowlanych na terenie Polski i za granicą,
• działach technicznych administracji i spółdzielni mieszkaniowych,
• handlu materiałami budowlanymi,
• lub prowadzić własną firmę o profilu budowlanym w zakresie robót wykończeniowych.

V. Informacje dodatkowe:

W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość
zdobycia certyfikatów np.
• w zakresie nowoczesnych technologii wykończenia wnętrz Knauff.

 

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 

 

zawód:  murarz- tynkarz

I. Informacje ogólne:

Czas trwania nauki: 3 lata
Język obcy: niemiecki

II. Informacje dotyczące zawodu:

W naszej szkole nauczysz się:
• czytania dokumentacji technicznej,
• tyczenia fundamentów i ścian, kominów i innych elementów budynku, wykonywanych techniką murarską,
• przygotowania zapraw murarskich,
• obsługiwania maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich,
• wykonywania z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości,
• wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnym,
• wykonywanie łuków i sklepienia,
• sporządzania prostych rysunków roboczych często potrzebnych na placu budowy,
• pracy w zespole.

III. Zdobycie kwalifikacji zawodowych:

Tylko jeden egzamin zawodowy - na zakończenie  klasy  trzeciej !

W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość
zdobycia następującej kwalifikacji:

BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Pozytywne zdanie kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu murarza - tynkarza.
Dyplom wydawany w języku polskim i angielskim honorowany jest w krajach Unii Europejskiej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz po potwierdzeniu kwalifikacji B.18 może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa
po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

IV. Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych
będziesz mógł pracować na przykład w:
• firmach budowlanych na terenie Polski i za granicą,
• handlu materiałami budowlanymi,
• lub prowadzić własną firmę o profilu budowlanym.

V. Informacje dodatkowe:

W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość
zdobycia dodatkowych kwalifikacji, np.:
• kurs obsługi wózków widłowych,
• z zakresu nowoczesnych technologii wykończenia wnętrz Knauff.

 

 

Baza szkoły

 

   

_____Zajęcia teoretyczne odbywają się w nowoczesnych gabinetach i pracowniach,
_____które odpowiadają wymaganiom współczesnej dydaktyki i techniki.

............,,,...........Na bazę Szkoły składają się między innymi:

.......................cztery pracownie komputerowe z dostępem do internetu,
.......................pracownia projektowa ze wspomaganiem komputerowym,
.......................specjalistyczne pracownie zawodowe:
............,,,...........- pracownia zawodowa - technik budownictwa
............,,,...........- pracownia monterska - instruktażowa
............,,,...........- pracownia zawodowa - technik renowator
............,,,...........- pracownia zawodowa - technik geodeta
............,,,...........- pracownia - sala instruktażowa
............,,,...........- pracownia betoniarska
............,,,...........- pracownia zbrojarska
............,,,...........- pracownia malarska
............,,,...........- pracownia tapeciarska
............,,,...........- pracownia robót podłogowych i ściennych
............,,,...........- pracownia tynkarska
............,,,...........- pracownia murarska
.......................nowoczesne zaplecze sportowe:
............,,,...........- dwie sale gimnastyczne,
............,,,...........- bogato wyposażona siłownia,
............,,,...........- nowoczesne boisko sportowe i teren rekreacyjny,
............,,,...........- Fitness Club,
............,,,...........- estetyczne i nowoczesne prysznice i szatnie.

 

Patron oraz hymn szkoły

 

generał Józef Bem

   
gen. Józef Bem

Zachariasz Józef Bem (1794-1850)

Zachariasz Józef Bem urodził się 14 III 1794 r. w Tarnowie w rodzinie mieszczańskiej, jako syn Andrzeja Bema adwokata Sądu Szlacheckiego i Agnieszki z Gołuchowskich. W 1809 r. w wieku 15 lat wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego dowodzonej przez ks. Józefa Poniatowskiego. Ukończył dwustopniową Szkołę Artylerii i Inżynierii i w randze porucznika wziął udział w kampanii napoleońskiej 1812 r. walcząc na północnym skrzydle wielkiej armii cesarskiej, w korpusie Macdonalda. Wyróżnił się w czasie obrony twierdzy gdańskiej, obleganej w 1813 r. przez wojska koalicji antynapoleońskiej, za co został odznaczony krzyżem Legii Honorowej.

Po utworzeniu Królestwa Polskiego wstąpił do czynnej służby w armii, gdzie powierzono mu wykłady w Szkole Zimowej Artylerii. Równocześnie prowadził doświadczenia nad nowym rodzajem rakiet tzw. kongrewskich, w celu wykorzystania ich w akcji bojowej. Wyniki badań opublikował w pracy "Uwagi o rakietach zapalających" (1819), w praktyce zaowocowały one utworzeniem w armii polskiej w 1823 r. korpusu rakietników posługujących się wyłącznie bronią rakietową.

Wsławił się w bitwach Powstania Listopadowego, gdzie powierzono mu dowództwo 4-tej baterii artylerii lekkokonnej. Na jej czele zabłysnął brawurową szarżą artyleryjską w zwycięskiej bitwie pod Iganiami (19 IV 1831), oraz w bitwie pod Ostrołęką (25 V 1831) ratując armię polską przed całkowitym pogromem. Otrzymał wtedy Złoty Krzyż Virtuti Militari, nominację na generała brygady oraz miano "krwawej gwiazdy Ostrołęki".

Po upadku powstania razem z większością powstańców wyemigrował do Francji. W Paryżu związał się z obozem ks. Adama Czartoryskiego. Brał czynny udział w organizacji ruchów niepodległościowych, zabiegał o formowanie legionów polskich, z tego okresu pochodzi jego praca "Pisma tyczące organizacji legii polskiej". W kolejnej publikacji "O powstaniu narodowym w Polsce" dokonał oceny powstania 1831 r. dając program przyszłej walki.

W okresie Wiosny Ludów przybył do Galicji i we Lwowie próbował stworzyć Gwardię Narodową. Zawiedziony w swych dążeniach udał się do walczącego Wiednia, gdzie otrzymał dowództwo sił rewolucyjnych broniących miasta przed wojskami habsburskimi. Po kapitulacji Wiednia podążył na ogarnięte powstaniem Węgry, gdzie przywódca powstania Lajos Kossuth powierzył mu naczelne dowództwo armii w Siedmiogrodzie. Po zreorganizowaniu rozbitej armii w błyskawicznej ofensywie (od 23 XII 1848 do 20 III 1849) odniósł szereg zwycięstw nad Austriakami, wypierając ich zupełnie z Siedmiogrodu. Tutaj dokonał największych czynów bojowych swojego życia. Zdobył wielką popularność nie tylko wśród Węgrów, ale i skłóconych z nimi Serbów i Rumunów. Wkrótce po tym nadano mu przydomek "Ojczulka Bema" (Bem Apo), który przeszedł na Węgrzech do legendy. W ostatniej fazie powstania powierzono mu naczelne dowództwo armii węgierskiej.

Po upadku rewolucji gen. Józef Bem z resztkami wojsk przekroczył granicę Turecką. W Turcji zdecydował się przyjąć islam aby otworzyć sobie drogę do armii tureckiej, spodziewał się bowiem wybuchu kolejnego konfliktu zbrojnego, który przyczyniłby się do pokonania zaborczych mocarstw i oswobodzenia Polski. Niewiele jednak mógł zdziałać służąc w armii tureckiej w randze marszałka jako Murad Pasza, gdyż rząd turecki pod naciskiem Austrii i Rosji został zmuszony do rozproszenia emigrantów. Został więc Bem przeniesiony do Aleppo, miasta położonego na skraju pustyni syryjskiej, gdzie zmarł 10 XII 1850 r. wskutek febry. Pochowano go na miejscowym cmentarzu muzułmańskim Dżebel el Isam. Prochy gen. Józefa Bema zostały w 1929 r. przewiezione do Ojczyzny i złożone 30 czerwca w Mauzoleum w Tarnowie.

http://zsb.wroclaw.pl/g/szkola/mauzoleum-Bema.jpg... http://zsb.wroclaw.pl/g/szkola/mauzoleum-tablica.jpg

Tarnowskie mauzoleum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tablica informacyjna

 

  Słowa hymnu i muzyka http://zsb.wroclaw.pl/g/wmp.gif http://zsb.wroclaw.pl/g/wmp.gifElżbieta Paradowska.

Generał Bem symbolem jest braterstwa
Generał Bem to żołnierz wielu dróg
Generał Bem przykładem bohaterstwa
Jego imienia i odwagi bał się wróg

Ref. Podążaj więc bemowskim szlakiem
I w swoje życie ideały zawsze wierz
Pokonasz każdy trud, boś jest Polakiem
Honoru, prawdy i wolności strzeż.

Podążaj swym życiowym szlakiem
I swojej wiedzy nadaj nowy życia bieg
Upór i praca będą twoim znakiem
Byś dumnie wkroczył w XXI wiek

Bemowski szlak to droga do wolności,
Bemowski szlak bitewny szary pył,
Bemowski szlak nadzieja był ludzkości,
By każdy człowiek w swoim kraju wolnym był.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Budowlanych we Wrocławiu
    53-235 Wrocław ul. Grabiszyńska 236
  • 717986907

Galeria zdjęć